Εγγραφή News Letters
e-mail:

Περιφερειακή Ανάπτυξη
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

2007-2013 : Γενικό πλαίσιο

2000-2006 : Γενικό πλαίσιο

2000-2006 : 3 Στόχοι προτεραιότητας

 • Στόχος 1: ενίσχυση των αναπτυξιακά καθυστερημένων περιφερειών
 • Στόχος 2: ανάκαμψη των περιφερειών υπό ανασυγκρότηση
 • Στόχος 3: στήριξη της πολιτικής και των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης

2000-2006 : 4 Κοινοτικές πρωτοβουλίες

 • INTERREG ΙΙΙ: ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων πέραν των συνόρων
 • INTERREG ΙΙΙ C: διαπεριφερειακή συνεργασία
 • EQUAL: καταπολέμηση των ανισοτήτων και των διακρίσεων στην αγορά εργασίας
 • LEADER+: εφαρμογή καινοτόμων στρατηγικών αειφόρου ανάπτυξης
 • URBAN II: αποκατάσταση των πόλεων και των συνοικιών που διέρχονται κρίση

2000-2006 : Συγκεκριμένες περιοχές

 • αγροτικές περιοχές: στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης
 • παραμεθόριες περιοχές: κοινοτική δράση για τη στήριξη περιοχών που συνορεύουν με υποψήφιες χώρες (castellanodeutschenglishfrançais)
 • παράκτιες περιοχές: χωροταξία και ολοκληρωμένη διαχείριση (castellanodeutschenglishfrançais)
 • ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες: ενισχυμένη εταιρική σχέση για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες (castellanodeutschenglishfrançais)
 • Βόρεια Ιρλανδία: Πρόγραμμα PEACE II (2000-2006) (castellanodeutschenglishfrançais)

2000-2006: Διαρθρωτικά ταμεία

Ταμεία Συνοχής

Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ)

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)

 

© 2007 Ε.Δ.Π.Α. All rights reserved.